Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΟΧΗ στὴν χρήση τῶν «ΠΡΩΗΝ» καὶ «ΤΕΩΣ»!

Εἶναι τέως ἢ πρώην τὸ σωστό;


Χρειάζεται προσοχὴ στὴν χρήση τῶν «ΠΡΩΗΝ» καὶ «ΤΕΩΣ». Καὶ τὰ δύο ἐπιρρήματα συνοδεύουν ἀξιώματα καὶ γενικὰ κάποιο ἐπάγγελμα ἢ ἰδιότητα, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στὸ παρελθὸν καὶ δὲν ἰσχύει, πιά. Ὅμως, διαφέρουν λεπτά. Τὸ «πρώην» χρησιμοποιεῖται σὲ μία ἀπροσδιόριστη παρελθοντικὴ κατάσταση, ἐνῷ τὸ «τέως» ἀναφέρεται σὲ κάτι στὸ ἐγγὺς παρελθὸν, ποὺ μέχρι πρὶν λίγο καιρὸ ἴσχυε (ἡμέρες, μῆνες, ἔτη κ.λπ.) Συνοπτικά, «πρώην» οἱοσδήποτε στὸ παρελθόν, ἐνῷ «τέως» ὁ ἀμέσως προηγούμενος, ὁ τελευταῖος, πρόσφατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου