Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ καὶ ΚΑΤ' ΑΡΧΑΣ!

α´) Κατ᾿ ἀρχὴν: ὅσον ἀφορᾶ στὴν οὐσία, ὡς πρὸς τὸ βασικὸ μέρος ἑνὸς πράγματος, τὸ κύριο θέμα του.

π.χ. Συμφώνησαν κατ' αρχὴν, διαφώνησαν στὶς λεπτομέρειες.


ἐνῷ: β´) κατ' ἀρχὰς: ἀρχαία φράση: στὴν ἀρχὴ, ἀρχικὰ.

π.χ. Κατ᾿ ἀρχὰς θὰ πᾶς στὸ συμβολαιογραφεῖο κι ἔπειτα στὸ δημαρχεῖο.


Ἡ σημασία τους διαφέρει πολὺ, ἀλλὰ καὶ ἡ θέση τους σὲ μία πρόταση· τὸ «κατ᾿ ἀρχὰς» μπαίνει στὴν ἀρχὴ αὐτῆς, ἐνῷ τὸ «κατ᾿ ἀρχὴν» δὲν μπορεῖ νὰ τεθῇ στὴν ἀρχὴ, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ ἕνα ῥῆμα ἔμπροσθεν. Ἐπίσης, τὸ «κατ᾿ ἀρχὰς» συχνὰ ἀκολουθεῖται ἀπὸ κάτι ἄλλο ἀριθμιτικὸ, ταξικὸ ὅπως: ἔπειτα, δεύτερον... κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου